Vad gör en IT-konsult? - Expediten

Vad gör en IT konsult?

IT-konsulternas krav växer

Allt oftare efterfrågar kunder helhetslösningar från IT konsulter.

För dagens IT konsulter krävs det mer än förut. Nu behövs det inte bara skickliga tekniker utan de ska även kunna hantera helhetslösningar som inkluderar underhåll och drift. Även IT tjänsternas konkreta affärsnytta måste visas.

En tydlig trend inom it konsult marknaden är leveransmodellerna som har blivit mer komplexa. Ett it konsultbolag ska helst erbjuda olika typer av lösningar. Dels ska uppdraget utföras ute hos kunden, dels ta ansvar för helhetsåtaganden.

Begreppet IT-konsult

IT-konsult är ett brett begrepp men innebär att du har specialiserat sig på något eller några områden inom IT.

Vad arbetar it-konsulten med?

IT-konsulter arbetar med IT-uppdrag på konsultbasis, antingen som egna företagare eller som anställda på ett konsultföretag.

Rådgivning / Offert

Skicka förfrågan när du är i behov av en IT-konsult

ITkonsult - yrkesbeskrivning av Fatta Kompetensen

Wikipedia information om Konsultverksamhet

Konsultverksamhet Konsultverksamhet innebär att tillfälligt bistå med specifik och eftertraktad arbetskraft. Det finns både branschspecfika och mer generella konsultföretag, som anlitas av andra företag vid behov. Anledningarna till att man anlitar utomstående konsulter i stället för att själv anställa kan vara flera: Personalbehovet på företaget kan variera med tiden, vilket leder till att det blir svårt att sysselsätta fast anställda kontinuerligt. Konsulterna kan inneha kompetens som inte finns inom företaget. Det kan finnas behov av att någon utomstående kommer in, till exempel på grund av att interna maktkamper har blockerat en beslutssituation.Konsultverksamheter verkar på avtalsbasis och uppdrag sker i regel enligt en på förhand fastställd tidslängd eller projektomfattning. Det finns en skillnad mellan externa konsulttjänster som är en specifik typ av affärstjänst, och interna konsulttjänster där klienten de facto utgör arbetsgivare (har ett visst arbetsgivaransvar) även om arbetsformen är på kontrakterad basis och inte ett anställningskontrakt. Interna konsulttjänster tillhör, till skillnad från externa konsulttjänster, klientens arbetsgivarorganisation.

Synonymer till konsult

rådgivande fackman, rådgivare, fackman, specialist, expert, konsulent; konsultativt statsråd